Studio MAP - nejsme jen další obyčejná firma zaměřená na územní plány

U nás myslíme jinak a nebojíme se jít proti proudu. Věříme, že odbornost a nové vize jsou tím nejcennějším, a proto u nás nehledejte unifikovaná a průměrná řešení. Pro mnoho z nás je hledání originálních a inovativních řešení spíš životní styl než práce. Největší skupinu našich klientů tvoří obce a města, kterým pomáháme nejen s projektováním územních plánů, ale i zapojením veřejnosti do jejich tvorby a hledáním nových způsobů co nesrozumitelnější prezentace vzniklých koncepcí a pravidel. Další skupinu klientů tvoří soukromá sféra, které zajišťujeme služby v oblasti územního plánování a odborné konzultace a rady v oblasti stavebního práva.

Content Image

Územní a regulační plány

Při zpracování územních a regulačních plánů nabízíme:

Zapojení veřejnosti již od počátku zahájení prací na územním nebo regulačním plánu – efektivní participace veřejnosti. Veřejnost aktivně zapojujeme i do samotné tvorby koncepcí územního plánu pomocí setkávání se s občany, dotazníkového šetření, diskuzí a zákresů do map.

V případě zájmu obce nabízíme i tvorbu územního nebo regulačního plánu ve 3D interaktivním modelu získaném z aktuálního šikmého leteckého snímkování obce či města.

Grafickou a obsahovou stránku územního a regulačního plánu na velmi vysoké úrovni.


 

Územně plánovací podklady

Při zpracování územních studií nabízíme:

Individuální přístup při řešení konkrétní územní studie.
Dle potřeby projednání s dotčenými orgány nebo veřejností.
V případě zájmu obce nebo města 3D zákresy a vizualizace navrženého řešení.

Při zpracování územně analytických podkladů nabízíme:

Zcela nové formy a způsoby řešení rozborů udržitelného rozvoje a územně analytických podkladů připravených individuálně na konkrétní obec s rozšířenou působností.
Územně analytické podklady řešíme tak, aby sloužily pořizovatelům, projektantům a obcím a popisovaly skutečný stav a možnosti území.
Nabízíme i zpracování dílčích sledovaných jevů územně analytických podkladů nebo odborné konzultace při zpracování rozborů udržitelného rozvoje.

Dotace na územní plány

Při zpracování územních plánů nabízíme:

Vyřízení žádosti o dotaci na zpracování územního plánu z grantového programu krajských úřadů.
Vyřízení žádosti o dotaci na zpracování územního plánu z národního programu podpora územně plánovací činnosti.

Územně plánovací činnost

V rámci specializovaných služeb nabízíme:

V případě, kdy obec s rozšířenou působností nemá zajištěnou zastupitelnost pro potřebu pořizování územních nebo regulačních plánů a územních studií, nabízíme zajištění pořizovatelské činnosti.
V případě, kdy obec s rozšířenou působností nemá zajištěnou dostatečnou personální kapacitu pro průběžnou aktualizaci databáze územně analytických podkladů, nabízíme zajištění této činnosti.
Nabídku rozsahu těchto činností a způsob jejich zajištění jsme schopni připravit dle individuálních podmínek konkrétní obce s rozšířenou působností.

Odborné konzultace

V rámci odborných konzultací poskytovaných naším týmem specialistů nabízíme:

Odborné konzultace k problematice územně plánovací dokumentace a taktéž územně plánovacích podkladů.
Služby soudního znalce pro obor stavebnictví se specializací na architekturu a územní plánování.
Odborné konzultace k závazným stanoviskům vydávanými úřady územního plánování.
Konzultace soudního znalce k žalobám na zrušení územního nebo regulačního plánu.
Odborné konzultace řešení krajiny v územních plánech.

Pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií

V rámci pořizovatelské praxe nabízíme:

V případě zájmu obce nabízíme zajištění pořízení územního či regulačního plánu nebo územní studie a zajištění všech potřebných činností spojených s tímto pořízením.

Nejnovější reference

Nejnověji zpracované nebo rozpracované územní plány, regulační plány nebo územní studie

Latest Products Image

Územní studie Bratronice

Územní studie veřejných prostranství pro pro obec Bratronice.

odkaz na dokumentaci
Latest Products Image

Územni studie Unhošť - Nouzov

Územní studie veřejných prostranství pro město Unhošť, resp. místní část Nouzov.

ODKAZ NA DOKUMENTACI
Latest Products Image

Územní plán Drásov

Územní plán pro městys Drásov.

odkaz na dokumentaci

3D územní plán a smart city

V rámci námi nabízených služeb jsme schopni zajistit zpracování a výslednou prezentaci územního plánu ve 3D interaktivním modelu získaného z aktuálního šikmého leteckého snímkování obce či města.

Portfolio Image

3D model

zajistíme šikmé letecké snímkování obce či města

Portfolio Image

územní plán ve 3D

územní plán promítneme do 3D modelu

Portfolio Image

další služby 3D

kromě územního plánu lze poskytovat v našem 3D rozhraní i další služby

Portfolio Image

prezentace informací

námi prezentovaný územní plán poskytuje online informace o konkrétních parcelách

Portfolio Image

obsah informací

po výběru konkrétní parcely dostane zájemnce veškeré potřebné informace

Úvod