studio map

Naše vize - do budoucna bychom chtěli do tvorby územních plánů zapojit co nejvíce veřejnost a koncepci rozvoje obce či města formulovat s ohledem na potřeby obyvatel. Taktéž bychom chtěli územní plány prezentovat ve 3D a tuto technologii využít i při vlastní tvorbě a projednávání územního plánu. Výsledné produkty, včetně územních studií a regulačních plánů, bychom chtěli prezentovat interaktivně a ve 3D.

Nad svojí prací přemýšlíme a snažíme se najít způsob, jak ji zlepšit nebo zjednodušit. Zajímáme se o zpětnou vazbu a hledáme způsoby, jak se dál rozvíjet. To, že se územní plány, regulační plány, územní studie nebo územně analytické podklady doposud dělají stále jedním a nezměněným způsobem, není pro nás limitem. Naopak, je to pro nás výzva, jak je dělat lépe a inovativně.

Proč oslovit nás

Územně plánovací dokumentace

Jelikož se o problematiku územního plánování aktivně zajímáme, a to nejenom z hlediska urbanismu, ale i znalostí stavebního práva, a taktéž máme bohaté zkušenosti s pořizovatelskou praxí územních plánů, dovolujeme si říci, že oproti konkurenčním zpracovatelům nabízíme:
zhotovení územního plánu v rychlejším termínu,
přijatelnou cenu odpovídající kvalitě odvedené práce,
grafickou a obsahovou stránku na velmi vysoké úrovni,
zapojení veřejnosti již od počátku zahájení prací na územním plánu - efektivní participace veřejnosti,
samozřejmostí je osobní přístup při zpracování územního plánu.

Územně plánovací podklady

Nabízíme bohaté zkušenosti při zpracování územně analytických podkladů a územních studií. Při návrhu jejich řešení se vždy snažíme o individuální a inovativní přístup přinášející klientovi vždy přidanou hodnotu a kvalitně odvedenou práci.

Pořizování územních plánů a územních studií

S ohledem na náš aktivní zájem o stavební právo nabízíme klientovi postupy vždy v souladu se stavebním zákonem a taktéž správním řádem.

Ostatní činnosti

V rámci nabízených služeb v oblasti územně plánovací činnosti nabízíme taktéž služby soudního znalce v oblasti územního plánování a architektury, posouzení územního plánu nebo jeho změny z hlediska vlivů na životní prostředí a taktéž posouzení vlivů staveb na krajinný ráz. Tytu služby nabízíme jako součást pořízení územního plánu, jeho změny, či územní studie nebo také samostatně v rámci konkrétní zakázky.

Our Office

Územní plány

Při zpracování územních a regulačních plánů nabízíme:


Zapojení veřejnosti již od počátku zahájení prací na územním nebo regulačním plánu – efektivní participace veřejnosti. Veřejnost aktivně zapojujeme i do samotné tvorby koncepcí územního plánu pomocí setkávání se s občany, diskuzí a zákresy do map, dotazníkového šetření.


V případě zájmu obce nabízíme i tvorbu územního nebo regulačního plánu ve 3D interaktivním modelu získaného z aktuálního šikmého leteckého snímkování obce či města.


Grafickou a obsahovou stránku na velmi vysoké úrovni.

Územně plánovací podklady

Při zpracování územních studií nabízíme:


Individuální přístup při řešení konkrétní územní studie.


Dle potřeby projednání s dotčenými orgány nebo veřejností.


V případě zájmu obce nebo města 3D zákresy a vizualizace navrženého řešení.


Při zpracování územně analytických podkladů:


Nabízíme zcela nové formy řešení rozborů udržitelného rozvoje a územně analytických podkladů připravených individuálně na konkrétní obec s rozšířenou působností.


Územně analytické podklady řešíme tak, aby sloužili pořizovatelům, projektantům a obcím a popisovali skutečný stav a možnosti konkrétního území.


Nabízíme i zpracování dílčích sledovaných jevů územně analytických podkladů nebo odborné konzultace při zpracování rozborů udržitelného rozvoje.

Dotace na územní plány

Při zpracování územních plánů nabízíme:


Spolupráce vyřízení žádosti o dotaci na zpracování územního plánu z grantového programu krajských úřadů.


Spolupráce vyřízení žádosti o dotaci na zpracování územního plánu z národního programu podpora územně plánovací činnosti.

Územně plánovací činnost

V rámci specializovaných služeb nabízíme:


V případě, kdy obec s rozšířenou působností nemá zajištěnou zastupitelnost pro potřebu pořizování územních nebo regulačních plánů a územních studií nabízíme zajištění této činnosti.


V případě, kdy obec s rozšířenou působností nemá zajištěnou dostatečnou personální kapacitu pro průběžnou aktualizaci databáze územně analytických podkladů, nabízíme zajištění této činnosti.


Nabídku rozsah těchto činností a způsob jejich zajištění jsme schopni připravit dle individuálních podmínek konkrétní obce s rozšířenou působností.

Pořizování územních a regulačních plánů a územních studií

V rámci pořizovatelské praxe nabízíme:


V případě zájmu obce nabízíme zajištění pořízení územního nebo regulačního plánu nebo územní studie a zajištění všech potřebných činností spojených s konkrétním pořízením.

Odborné konzultace

V rámci odborných konzultací poskytovaných naším týmem specialistů nabízíme:


Odborné konzultace k problematice územně plánovací dokumentace a taktéž územně plánovacích podkladů.


Služby soudního znalce pro obor stavebnictví se specializací na architekturu a územní plánování.


Odborné konzultace k závazným stanoviskům vydávanými úřady územního plánování.


Odborné konzultace k žalobám na zrušení územního plánu.


Odborné konzultace řešení krajiny v územních plánech.

Vedení společnosti

Team Image

Ing. Lenka Šímová

majiTELKA A JEDNATELKA FIRMY STUDIO MAP

Zodpovědná za řízení a rozvoj firmy. Má na starosti obchodní a technická jednání s našimi klienty. Zabývá se hledáním nových technologických a inovativních vizí územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů a uvádění je v praxi..

tel. +420 607 954 875

Team Image

Ing. Jan Šíma

urbanista, soudní znalec

Zodpovědný za kontrolu územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů z hlediska souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Má na starosti převedení do praxe nových technologických a inovativních vizí územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

tel. + 420 724 152 929

Team Image

Ing. arch. Filip Dubský

architekt, urbanista, soudnÍ znalec

Zodpovědný za architektonickou a urbanistickou stránku územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů.

tel. + 420 777 125 091

ÚVOD